• SEVEN FOUR LIFE CITY
  • KUŞADASI / DAVUTLAR

Davutlar

Medeniyetlerin buluştuğu noktada, tüm dünyanın göz bebeği olan, Efes, Meryem Ana, Artemis, Yedi uyuyanlar, Şirince ve Selçuk bölgesine çok yakın olan Davutlar ayrıca iklim ve doğal zenginlikleri nedeniyle ilk çağlardan beri çeşitli uygarlıkların varlığını sürdürdüğü yer olmuştur. M.Ö. 2000’li yıllarda Hitit hakimiyeti Ege kıyıları ve yöremize kadar uzanır. Buradaki halkların Hitit baskısıyla Ege adalarını geçerek orada Miken Uygarlığını yarattığı bilinmektedir. M.Ö. 1200 yıllardan itibaren Kavimler Göçü’nün etkisiyle Batı Ege kıyılarına Yunanistan’dan ve Ege Adaları’ndan İon toplulukları gelmiştir. İonlar buradaki Karia halkı ile egemenlik mücadelesi vererek yöremizde egemen olmuşlardır. Davutlar’ın bulunduğu yöre İonlar için her bakımdan önemli bir alandır. Buraya yakın Efes, Milet, Prien, Pigale Ania kentleri siyasi ve ticari bakımdan burayı hareketi kılmıştır. Bu önemini daha sonraki dönemlerde de sürdürmüştür. M.Ö.6.yy.’dan itibaren Yöremizde Pers hakimiyetini ve Persler’in İonlar’la yaptıkları siyasal mücadeleyi görürüz. Persler ve İonlar arasındaki ünlü Mykale deniz savaşı (M.Ö.479) Davutlar açıklarında Dipburun önlerinde gerçekleşir. Persler’in yöredeki hakimiyeti Mekedonya Kralı İskender’in Anadolu’ya geçişine kadar sürer. Daha sonra sırasıyla yöremizde Roma ve Bizans hakimiyet dönemleri yaşanır. Emeviler’in İstanbul kuşatmaları (7.yy.) ve Haçlı seferleri (11-13.yy.) sırasında bölge yağma görür ve tahrip olur. Davutlar çevresindeki Fındık Kale ve Kurşunlu Manastır gibi dinsel ve askeri yapıtlarda bu dönemde önem kazanır. Yöremizde ilk Türk etkinliği 1090 yılında Türk Emiri Tanrıvermiş’le kendini hissettirir. Daha sonra Çaka Bey’in İzmir adalar çevresindeki etkinliği bu yörede Türk yerleşimini arttırır. Menteşe beyinin damadı Sasa Bey 1282 yılında Efes, Tire, Kuşadası ve çevremizi Türk hakimiyetine katar. Aydınoğlu Mehmet Bey ve Umur Bey dönemlerinde bu Türk varlığı ve hakimiyeti daha da güçlenir. Yıldırım Beyazıt döneminde (1390) Osmanlı topraklarına katılan yöremiz; Türkmen, Rum, Yahudi ve Ermenilerin barış içinde yaşadıkları yer haline gelir. Davutların Türk yerleşimi ile ilgili kesin bir tarih vermek mümkün değildir. Ancak XI.ve XIV.yy lar arasında göçebe yaşam tarzı ile başladığı ve daha sonraki dönemlerde yerleşik yaşam biçimine dönüldüğü bilinmektedir. Osmanlı’nın son dönemlerinde kaza olan Kuşadası’nın iki nahiyesinden biri Davutlardır. Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerindeki; Osmanlı – Rus Savaşı (1878), Girit İsyanı (1896), Balkan Savaşı (1911) Davutlar’ın demografik yapısında önemli değişikliklere sebep olur. Osmanlı –Rus Savaşı sonrasında yöreye Çerkezler, Girit İsyanı sonrasında Giritli Türk göçmenler, Balkan Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sonrasında Balkan göçmenleri Davutlar’a mahalleler olarak yerleştirilirler. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren yine Bucak merkezi olarak Davutlar, Kuşadası ile birlikte İzmir iline bağlı iken Aydın iline bağlanır (1957). 1969 yılından itibaren Belediyelik olur. Davutlar 1960-1980-1990 yıllarında çeşitli nedenlerle ülkemizin çeşitli yörelerinden ciddi göçler alır. Davutlar’a yapılan göçler yörenin tarımsal olanakları ve 1983 yılından itibaren uygulamaya konulan imar planı ile hızlanır. Bu demografik zenginlik Davutlar’ı Ülkemizin kültürel mozaik yapısının gözlemlendiği ilginç bir yerleşim merkezi haline getirir